Het riool in de Sotaweg wordt vervangen door een gescheiden systeem voor hemelwater en afvalwater. Dit is een duurzame oplossing omdat het regenwater niet wordt afgevoerd naar zuiveringsinstallaties.

Direct met de riolering wordt ook de wegfundering, verharding en weginrichting vernieuwd. Hieronder valt ook nieuwe afwatering van het regenwater naar het hemelwaterriool en het plaatsen van nieuwe verlichting.

De reconstructie van de Sotaweg wordt in één aansluitende fase uitgevoerd. Hiervoor is gekozen om het project zo efficiënt mogelijk uit te voeren met zo min mogelijk hinder voor aanwonenden als gevolg.