Kabelsleuf datakabels VLST

In opdracht van VLST(Van Leeuwen Sleufloze Technieken) verzorgen wij op twee locaties een kabelsleuf voor mantelbuizen voor datakabels. De graafwerkzaamheden worden gedeeltelijk uitgevoerd in ernstig verontreinigde grond onder ons BRL 7004 certificaat.

 

Grondwerk laadkuil Utrecht onder BRL7000/7001

In Utrecht hebben wij voor Van den Heerik Projecten BV het grondwerk uitgevoerd voor een nieuwe laadkuil. Door de aanwezigheid van ernstig verontreinigde grond zijn de werkzaamheden uitgevoerd onder milieukundige begeleiding onder BRL 7000/7001. Projecten met werkzaamheden in verontreinigde grond worden onder strikte voorwaarden van de KIWA en het bevoegd gezag uitgevoerd en worden zorgvuldig en deskundig voorbereid. Na het ontgraven is de gehele put aangevuld met 10 cm¹ zand. De vrijgekomen grond is afgevoerd naar Theo Pouw voor thermische reiniging zodat het later kan worden hergebruikt.

Reconstructie Westland te Moerkapelle

Als onderdeel van het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) wordt het Westland te Moerkapelle door de Gemeente Zuidplas gereconstrueerd en voorzien van een bovengrondse update. In verband met een fietsroute door het projectgebied is goede fasering, bereikbaarheid en communicatie met de omgeving zeer belangrijk. Door het project uit te voeren middels slim bedachte faseringen ondervindt de omgeving de minste hinder en blijft het projectgebied bereikbaar voor hulpdiensten en de vuilophaaldienst.

De werkzaamheden bestaan globaal uit de volgende onderdelen:

 • het opbreken en verwijderen van de bestaande verharding;
 • het aanbrengen van de wegfundering;
 • het gedeeltelijk verwijderen ofwel volschuimen van de bestaande riolering;
 • het vernieuwen van de riolering inclusief kolken;
 • het aanbrengen van nieuwe elementenverharding;
 • het herstellen van straatwerk.

Grondwerk Kavel 1N2 Amsterdam

In het Stationsgebied van het nieuwe Centrumgebied Amsterdam-Noord ontgraven wij op de locatie Kavel 1N2 een bouwkuip in opdracht van Heddes Bouw & Ontwikkeling. Op Kavel 1N2 worden in de toekomst huur- en studentenwoningen, een hotel en een 2-laagse parkeergarage gebouwd.

De bouwlocatie ligt naast Station Noord, het beginpunt van de Noord/Zuidlijn, en daarmee zeer centraal. Naast het grote volume brengt de logistiek een uitdaging met zich mee omdat de term ‘bouwen op een postzegel’ ook hier van toepassing is. Voor het uitgraven van de bouwput is rondom stalen damwand aangebracht en zijn de heipalen geslagen.

Voor het ontgraven van de grond op verschillende dieptes wordt er gebruik gemaakt van Topcon 3D-machinebesturing. Hiervoor is er van tevoren een 3D-model gemaakt van de funderingen en kelder met daarin de ontgravingsdieptes. In het scherm van de 3D-machinebesturing zijn ook de vooraf geslagen heipalen geladen. Hiermee wordt de kans op het beschadigen van de heipalen zo klein mogelijk gemaakt.

De eerste werkzaamheden zijn gestart in maart 2019, de verwachte eindoplevering van het project is eind 2021.

Reconstructie Sotaweg Roelofarendsveen

Het riool in de Sotaweg wordt vervangen door een gescheiden systeem voor hemelwater en afvalwater. Dit is een duurzame oplossing omdat het regenwater niet wordt afgevoerd naar zuiveringsinstallaties.

Direct met de riolering wordt ook de wegfundering, verharding en weginrichting vernieuwd. Hieronder valt ook nieuwe afwatering van het regenwater naar het hemelwaterriool en het plaatsen van nieuwe verlichting.

De reconstructie van de Sotaweg wordt in één aansluitende fase uitgevoerd. Hiervoor is gekozen om het project zo efficiënt mogelijk uit te voeren met zo min mogelijk hinder voor aanwonenden als gevolg.

Buitenruimte Scholencluster Kamerik

In opdracht van de gemeente Woerden verzorgen wij de terreininrichting rondom de nieuwe Scholencluster in Kamerik. In de scholencluster komen twee basisscholen samen onder één dak.

De werkzaamheden omvatten globaal de volgende werkzaamheden:

 • het opschonen van het bestaande terrein
 • het aanbrengen van een kabels en leidingentracé
 • het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel
 • het aanbrengen van wegfundering en verhardingen
 • het planten van groenvoorzieningen
 • het plaatsen van openbare verlichting

De buitenruimte wordt gerealiseerd op veen met een zettingsgevoelige samenstelling. Onder de verhardingen en groenvakken wordt hiervoor gebruik gemaakt van lichte ophoogmaterialen zoals EPS, Granulight, bomengranulaat en Yalibims. Een vermindering van gewicht op de ondergrond zorgt voor minder zetting van het veen en dus een langere levensduur van de buitenruimte voor de toekomst.

De buitenruimte van de Scholencluster wordt tegelijk uitgevoerd met de bouw van de Scholencluster. Op deze manier worden het gebouw en de buitenruimte tegelijk opgeleverd.

Riool vervangen en aanleg drainage in fasen

Voor Waternet zijn we gestart met het compleet vernieuwen van een deel van het rioolstelsel in de Martine van Geffenstraat in Amsterdam. We voeren dit werk in fasen uit, zodat gemeente Amsterdam voor en na ons werk de bovengrondse inrichting weer kan reconstrueren. Zo ligt niet alles tegelijk open en blijft de parkeerdruk voor de bewoners zo laag mogelijk.

Weghalen en vervangen

We brengen met onze vakmensen nieuwe prefab beton- en metselputten aan, samen met nieuwe pvc buizen. Daarna worden de huisaansluitingen die in gebruik zijn zowel HWA als VWA vervangen en aangesloten op het nieuwe stelsel. Daarna halen we de oude rioolputten en beton-/pvc-buizen weg. Natuurlijk met als voorwaarde dat er een goedwerkende bemaling is om het grondwaterpeil lager te houden dan de werkzaamheden van ons team. We ronden dit project af in 2019.

Uitbreiding Ahoy

Ahoy en omgeving worden fors uitgebreid en kwalitatief verbeterd met een congrescentrum, hotel, bioscoop en muziekhal met een capaciteit van 7000 bezoekers. Dit project is een onderdeel van Hart van Zuid Rotterdam en wordt uitgewerkt door Ballast Nedam en Heijmans. Kleywegen is volop aan het graven voor het realiseren van het Internationale congrescentrum en de nieuwe entreehal aan het voorplein van Ahoy. Samen groot voor zo’n 14 duizend m2 vloeroppervlak.

Renovatie Zegveldse Sluis

Wij zijn de aannemer voor het renoveren van de Zegveldse Sluis aan de Grecht in Zegveld. Voor dit project vernieuwen wij deels de gedempte sluis, de in- en uitlaat constructie en de werktuigbouwkundige installaties. Dit doen wij in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bouwkundig gaan we in grote lijnen het metselwerk- en voegwerk herstellen, stalen damwanden plaatsen en de inlaatput wordt in het werk gestort.

IMG-20180717-WA0001

Aanbrengen nieuwe riolering Amsterdam

De Floraweg te Amsterdam wordt opnieuw ingericht tussen de Slijperweg en de Kamperfoelieweg. Wij brengen gefaseerd een nieuwe riolering aan. De werkzaamheden bestaan uit het leggen van een:

 • rioolbuis beton/pvc, rond 500
 • pvc 315/250
 • PE persleiding 160

Daarnaast wordt het oude riool verwijderd en op de kritische plekken vol geschuimd.

Eind juli is het werk gereed. Vanwege deze strakke planning, vindt er veel afstemming met onze opdrachtgever Waternet en met de andere aanwezige aannemers (van bovengrondse inrichting) plaats. Wij zorgen er voor dat het werk in de beperkte tijd correct wordt uitgevoerd. Vanwege de vele aanwezige nutsvoorzieningen in de ondergrond houden wij ook rekening met onvoorziene omstandigheden. In samenspraak met opdrachtgever Waternet en de andere aannemers ontstaat er eenvoudig ter plekke een passende oplossing.

Voor de grondwerkzaamheden worden bodemsaneringen uitgevoerd conform de BRL 7000 onder protocol 7001 en 7004.