Opdrachtgever:

Locatie:

Bleulandpad, Gouda

Uitvoeringsperiode:

2020

Expertises:

reconstructie fietspad, fundering, slappe bodem, bodemdaling.

Bleulandpad, Gouda.

Door het Park Atlantis in Gouda loopt een fietspad. Vanwege de lage ligging van het fietspad (ongeveer 20 centimeter boven polderpeil), staat het fietspad regelmatig onder water. De bodem in Gouda is te typeren als een ‘slappe bodem’. De veengrond klinkt steeds verder in waardoor verzakkingen optreden (bodemdaling). Om in de toekomst wateroverlast op het fietspad te voorkomen, hebben we het fietspad opgehoogd met speciaal materiaal en vervolgens geasfalteerd.